SPOR H – Virksomheder2019-05-24T11:56:42+02:00

Spor H – Virksomheder

På virksomhedssessionerne vil vi fokusere på miljøindsats og miljøbelastningen fra industrien, herunder ny lovgivning og videreudvikling af tilsynet. Vi vil både søge at opridse de store linjer, men også på udvalgte og aktuelle områder gå mere i detaljen. Hvordan kan vi eksempelvis styrke det forebyggende miljøarbejde set i et ressource- og klimaperspektiv? Og hvordan håndterer vi katastrofeforebyggelse i relation til virksomheder? Herudover kommer vi ind på miljøets tilstand i Danmark og Europa – samt de største udfordringer i forhold til industriens påvirkninger.

Den kommunale miljøforvaltning har stor betydning for, at Danmark kan leve op til sine internationale forpligtelser i relation til FNs Verdensmål, hvilket vi vil søge at tydeliggøre på de enkelte sessioner. Samtidig er miljøtilsynet en af de mest væsentlige og konstante berøringsflader vedrørende miljø, som det offentlige har til de enkelte virksomheder – og dermed er den fortløbende dialog med virksomhederne meget væsentlig i denne sammenhæng.

Fokuspunkter på virksomhedssessionerne:

  • Miljøets tilstand i Danmark og Europa – de største udfordringer i forhold til industriens miljøpåvirkninger.
  • Katastrofeforebyggelse og resiliens.
  • Ny lugtvejledning – konsekvenser i relation til regulering af virksomheder.
  • Prioritering af tilsynsindsatsen.
  • Affaldsminimering og fremme af cirkulær økonomi hos virksomheder.
  • Implementering af BAT-konklusioner vedrørende affaldssektoren
  • Benzinstationsbekendtgørelsen – kommunale erfaringer

Mandag d. 27. maj

kl. 13.30 – 15.00

(sammen med Planlægning og Affald & Ressourcer)

På denne session rettes fokus på at reducere risici både for mennesker og det omgivende miljø ved ekstreme hændelser – det være sig vejrhændelser eller ulykker og herunder miljøuheld på virksomheder. Endvidere rettes fokus mod generel resiliens og bæredygtighed i den kommunale planlægning og indsats. Herunder med eksempler på, hvordan man kan bygge resilient uden at generere nye affaldsstrømme og samtidigt tilgodese behovet for nye og flere boliger i de store byer.

National Strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer

Fokus på behovet for samarbejde mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder belyst med oversvømmelsessituationer.

Katastrofeforebyggelse (Disaster Risk Reduction) indgår som væsentlig parameter i verdensmålene.

Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen

Bæredygtigt byggeri og resilient byggeri

Bæredygtigt byggeri og byggeri der er resilient overfor klimaforandringer/katastrofer bliver højaktuelt i fremtiden. Der gives bud på hvordan man bygger resilient samt bringer cradle to cradle (C2C) ind i byggeriet. Måske vil vi i fremtiden ikke længere generere affald i forbindelse med bygningsnedrivninger. Der bliver givet nogle spændende bud på hvordan man kan løse nogle af de mange udfordringer vi står overfor, når der skal bygges nyt, der også kan indgå i kredsløbet, når det rives ned igen.

Managing partner Ditte Lysgaard Vind, Lendager Group

Byomdannelse og byfortætning

Erfaringer med byomdannelse og fortætning i by- og havneområder i relation til oversvømmelse, klima og risikovirksomheder.

Landinspektør Ole Gregor, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Spørgsmål fra salen


Udgangspunkt i følgende verdensmål:

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

15.45 – 17.15

(sammen med Affald & Ressourcer)

Affaldsforebyggelse og regulering af virksomheder i affaldsbranchen

Affaldsforebyggelse og affaldsminimering / spildminimering i industrivirksomheder udgør et vigtigt område i relation til verdensmålene, klimaindsatsen og i relation til en bæredygtig udvikling.
Den kommunale miljøindsats i den sammenhæng, både som operatør og som tilsynsmyndighed er af afgørende betydning. Tilsvarende er virksomhedernes indsats helt afgørende.
En stor affaldsproducerende virksomhed giver sine bud på forebyggelse, affaldsminimering og bæredygtig affaldshåndtering.
En ny branchebekendtgørelse for en række virksomheder i affaldsbranchen har set dagens lys. Under sessionen vil det blive gennemgået hvordan det påvirker miljøreguleringen af disse virksomheder.

Ny branchebekendtgørelse for regulering af affaldsvirksomheder

En række affaldsvirksomheder, som tidligere var godkendelsespligtige, vil fremover skulle reguleres via en branchebekendtgørelse / anmeldeordning.Miljøstyrelsen gennemgår den nye branchebekendtgørelse og hvilken betydning den får for miljøreguleringen af de omfattede virksomheder.

National koordinator for IMPEL, Mette Lumbye Sørensen, Miljøstyrelsen

Perspektiver, barrierer og muligheder ved brug af kemiske stoffer flere gange i flere forsyningskæder

Et MUDP projekt omkring genanvendelse af farligt affald. MUDP står for ‘Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram’.

Det handler om, at der anvendes opløsningsmidler, syrer og baser rundt om i industrien. Særlig indenfor medicinal- og fødevareindustrien og beslægtede industrier anvendes disse stoffer som proceskemikalier. Det vil sige, de stadig er tilstede efter endt brug. I dag bortskaffes de som farligt affald, hvor det i MUDP projektet afdækkes om disse stoffer kan finde anvendelse i andre industrier, som anvender jomfruelige tilsvarende stoffer.

Advokat Vibeke Plambeck, Juraad Aps

LEGO har en plan for miljøforbedring

LEGO har en klar strategi om at minimere og forebygge affald og er gået i gang med at miljøforbedre hvert eneste stykke emballage i deres sortiment, herunder plastemballagerne. Hør om tankerne bag og om hvordan man gennemfører målsætningen. LEGO fremlægger bl.a erfaringerne med udviklingen af emballage, der kan genanvendes. Vi kommer også bag om nogle konkrete LEGO projekter inden for affaldshåndtering med fokus på affaldsminimering.LEGO har en plan for miljøforbedring

Senioringeniør Henrik Kruse, LEGO

Spørgsmål fra salen


Udgangspunkt i følgende verdensmål:

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Tirsdag d. 28. maj

kl. 09.00 – 10.30

Ny lugtvejledning – konsekvenser i relation til regulering af virksomheder

Konsulent Anne Jensen, Miljøstyrelsen

Ny lugtvejledning – konsekvenser i relation til den kommunale planlægning

Teamleder Lars Lund Skriver, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune


Tilknyttede relevante overordnede verdensmål:

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer

kl. 11.00 – 12.30

Et internationalt perspektiv: Miljøtilsynet og miljøindsatsen i DK
Cirkulær Økonomi – hvordan kan det medtages i miljøtilsynet/ dialogen med virksomheder.

EU Miljøagenturets vurdering af miljøet tilstand i DK og Europa – hvad er de største udfordringer i relation til industriens påvirkninger. På hvilken måde vurderer Miljøagenturet, at den kommunale erhvervsrettede miljøindsats er relevant set i forhold til FN’s Verdensmål.

Head of Group Lars Fogh Mortensen, EU Miljøagentur, EEA – European Environment Agency

Hvorfor skal kommunerne engagere sig i BREF arbejdet?

Miljøstyrelsen arbejder på at sætte danske fingeraftryk på EU’s BREF-dokumenter og BAT-konklusioner, der vil sætte miljømæssig standard for virksomheder i hele EU. Virksomheder og organisationer engagerer sig og bidrager. Erfaringer og bidrag fra kommunerne er meget værdifulde.

Funktionsleder Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen

Fremme af Cirkulær Økonomi ved produktionsvirksomheder og kommunale tiltag – herunder videreudvikling af tilsynet.

Civilingeniør Uffe Vinther Christensen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Efterfulgt af debat


Relevante mål:

Mål 3: Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper
Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt
Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer
Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet
Mål 17: Styrke det globale partnerskab for handling og øg midlerne til at nå målene

kl. 13.30 – 15.00

Tilsyn og godkendelse / anmeldeordning – virksomheder – nye regler – nye metoder – erfaringer

Datadreven miljøindsats ved miljøtilsyn på virksomheder

AC-tekniker Ninna Johnsen, Miljøstyrelsen

Implementering af BAT konklusioner vedr. affaldsvirksomheder, herunder forholdet til standardvilkår

AC-specialkonsulent Nils Nordholm, Miljøstyrelsen

Benzinstationsbekendtgørelsen – kommunale erfaringer

Miljøsagsbehandler Mette Schjødt, Fredericia Kommune


Tilknyttede verdensmål:

Mål 6: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet og at dette forvaltes bæredygtigt
Mål 7: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris
Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation
Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser
Mål 14: Bevare og sikre bæredygtigt brug af verdens have og deres ressourcer
Mål 15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet

Medvirkende