SPOR C – Jordforurening2019-04-11T08:48:32+02:00

SPOR C – Jordforurening

På jordsessionerne vil vi adressere det tværfaglige samarbejde mellem kommunale, regionale og statslige myndigheder. Hvordan opnår vi et stærkere og mere frugtbart samarbejde om jord som både ressource, forureningskilde og kampplads for miljøregulering?

Vi vil blandt andet se nærmere på bæredygtig jordhåndtering og det kæmpe potentiale, der er for et mere ansvarligt forbrug af overskudsjord – herunder ressourceoptimering, transportomkostninger og identifikation af bæredygtige anvendelser.

Vi sætter fokus på interaktionen mellem store og små jordforureninger og deres betydning for den økologiske kvalitet af vores vandløb, søer og kystvande. Vi skalerer blandt andet fra generationsforeningen i Grindsted til en mindre rensevirksomhed ved Skjern Å og går i detaljer med, hvordan vi kan bruge regionernes risikoscreening af samtlige, kortlagte jordforureninger som kilde til viden.

Praksis udfordrer principper, når det gælder håndhævelse af påbudssager inden for jordforureningsområdet. Vi dykker ned i udfordringerne med en afsluttende paneldebat blandt de centrale aktører.

Fokuspunkter på jordsessionerne:

  • Kommunale udfordringer og erfaringer med anvendelse af overskudsjord.
  • Analyse af overskudsjord og samfundsøkonomiske gevinster.
  • Et nyt værktøj til kommunerne – sådan skal laver man en strategi for bæredygtig jordhåndtering.
  • Status på jordforureninger og overfladevand – risikominimering og forbedring af vandkvalitet.
  • Generationsforureningers og mindre jordforureningers betydning for overfladevand.
  • Er det altid forureneren der betaler? Debat om regulering, håndhævelse og muligheder for ensretning i sagsbehandlingen.

Spor C – Jordforurening og Verdensmål

Mandag d. 27. maj

kl. 15.45 – 17.15

Introduktion til retspraksis

Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater

Proportionalitetsprincippet; kan det indgå i vurderingen, at en ejendom er beliggende udenfor OSD og indvindingsopland? Case fra Lolland Kommune.

Miljøsagsbehandler Marlene Blak Nielsen, Lolland Kommune

Benzinstationer og skærpet culpa ifm. MBL §69 – hvor langt går kommunerne for at udstede påbud? Case fra Roskilde kommune

Hvad udgør ansvarspådragende handlinger? Hvilke oplysninger kræves der og hvad er praksis, når der ikke er sket underretning om en forurening? Case fra Guldborgsund.

Biolog Michael Behrens, Guldborgsund Kommune

Fælles paneldebat med Bente Villumsen, leder af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, som ordstyrer 

Tirsdag d. 28. maj

kl. 09.00 – 10.30

Bæredygtig jordhåndtering og verdensmålene (introduktion til potentialet)

Råstofmedarbejder Jens Gregersen, Region Hovedstaden

Den regionale analyse af overskudsjord, samfundsøkonomiske gevinster og tværkommunale og regionale samarbejder

Civilingeniør Susanne Arentoft, Region Midtjylland

Kommunale erfaringer og udfordringer med anvendelse af overskudsjord

Skov- og landskabsingeniør Henrik Bach Steffensen, Herning Kommune

Guide til strategiarbejdet og værktøjskassen for bæredygtig jordhåndtering

Project Manager Jette Karstoft, NIRAS

Plenumdiskussion – budskaber til Christiansborg

Bente Villumsen, Leder af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, vil være ordstyrer 

kl. 11.00 – 12.30

Hvilke jordforureninger udgør en risiko for overfladevand?

Regionerne har i perioden 2014-2018 screenet alle kortlagte jordforureningers risiko overfor målsatte vandløb, søer og havet. Baggrunden og resultaterne af arbejdet præsenteres. Regionernes indsats ift. til beskyttelse af overfladevand mod jordforurening vil indgå i vandplanerne.

Specialkonsulent Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Generationsforureningen i Grindsted

Grindstedforureningerne og påvirkningen af Grindsted Å har opnået stor bevågenhed både politisk, administrativt og i medierne, og sagen har medvirket til at begrebet generationsforureninger er dukket op. De administrative udfordringer ved at navigere mellem flere myndigheder, politiske dagsordener og borgere tages op i denne session.

Civilingeniør Jørn K. Pedersen, Region Syddanmark

Erfaringer fra undersøgelser af jordforureninger nær overfladevand

Præsentation af udviklingsprojekter på 2 konkrete cases, hvor kendte forureningslokaliteter påvirker vandløb. De indledende arbejder, resultater og anbefalinger til strategi for håndtering af jordforureninger nær overfladevand gennemgås.

Souschef, civilingeniør Sandra Roost, Orbicon

Medvirkende