SPOR B – Vandløb2019-05-16T09:20:57+02:00

SPOR B – Vandløb

På vandløbssessionerne vil vi have fokus på kommunernes muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre vores vandløb mod de trusler, som både forurening, klimaforandringer og tab af biodiversitet udgør. Vi vil blandt andet undersøge, hvordan kommunerne får mere viden ind i arbejdet med udledningstilladelser, lige som vi vil kigge nærmere på vurderingen af vandmængder. Miljø- og fødevareklagenævnet har skiftet praksis og kræver nu dokumentation for kommunernes krav til bortledning af overfladevand i individuelle sager. Hvad baserer vi den dokumentation på?

På en fælles session med natursporet vil vi beskæftige os med multifunktionel jordfordeling og stille spørgsmålene: Kan vi samle nok interessenter til, at det retfærdiggør investeringerne? Og er vi berøringsangste over for at italesætte ikke blot naturens, men også de samfundsmæssige, gevinster ved at investere i natur?

Det sidste sætter vi øget fokus på i en selvstændig session om økosystemtjenester. Her sætter vi fokus på alle de afledte fordele vi høster fra velfungerende økosystemer.

Vi bevæger os rundt om og forholder os til:

Verdensmål: 6 – Rent vand og sanitet

Delmål: 6.3 – Forbedring af vandkvaliteten.

Delmål: 6.6 – Gendannelse af vandrelaterede økosystemer.

Verdensmål: 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Delmål: 8.9 – Bæredygtig turisme.

Fokuspunkter på vandløbssessionerne:

  • Muligheder og udfordringer i arbejdet med at sikre vores vandløb.
  • Udledningstilladelser og vurdering af vandmængder – hvordan får vi mere viden?
  • Multifunktionel jordfordeling – vejen ud af mange problemer.
  • Økosystemtjenester og bæredygtig turisme.

Vandløb

Mandag d. 27. maj

kl. 13.30 – 15.00

Vandkvalitet og spildevand

Vandområdernes kemiske tilstand og robusthed skal vurderes – både når vi vil forbedre naturtilstanden – og, når der skal udarbejdes udlederkrav til spildevandstilladelser. Hvordan skaffes det nødvendige datamateriale? Hvordan vurderes påvirkningen af nedstrøms målsatte vandløb? Kan vandløbs- og spildevandskompetencer arbejde bedre sammen i opgaveløsningen? Er det muligt på nuværende tidspunkt at udarbejde fagligt velfunderede udledningstilladelser?

Oplæg ved:

Projektleder Steen Ravn Christensen, Syddjurs Kommune

Ph.d. i biologi Sara Egemose, Syddansk Universitet

Special konsulent Ann Toft Kristensen, Nævnenes Hus, Erhvervsministeriet

Chefkonsulent Brian Daniel Bak, Nævnenes Hus, Erhvervsministeriet

kl. 15.45 – 17.15

Multifunktionel jordfordeling (sammen med Natur)

Jordfordeling er et effektivt virkemiddel, hvis det bringes i spil på en lidt større skala. Lavbundsjord, der tages ud af omdrift kan nedbringe CO2-udledning (klima) – øge den terrestriske og akvatiske biodiversitet – og mindske næringsudledningen til vandløb, søer og fjorde. Hvordan kommer vi ud over den monofunktionelle tilgang fra vandplaner mv.

Formand Søren Møller, Collective Impact

Biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen, Mariagerfjord Kommune

Afdelingsleder Irene Asta Wiborg, SEGES

Tirsdag d. 28. maj

kl. 09.00 – 10.30

Nye vinkler på økosystemtjenester

Vi kender allerede forskellige former for lystfiskerprojekter hvor økonomi og fisk spiller sammen. Men mon ikke også der er andre turismeprojekter, der er i gang eller på vej – kano, kulturhistorie, naturhistorier osv.

Projektleder Mathias Utoft Jørgensen, River Fisher/Herning Kommune

Professor Mette Termansen, Department of Food and Resource Economics (IFRO), Københavns Universitet

 

kl. 11.00 – 12.30

Lige nu bruges der meget energi på at udlægge sten og grus i vores vandløb. Samtidig bruger meget energi på at fjerne vandplanter via grødeskæring – kunne vi ikke både forbedre vandløbskvaliteten og spare penge ved at tænke tingene bedre sammen.

Seniorforsker Annette Baatrup-Pedersen, DCE, Aarhus Universitet

Lektor Tenna Riis, Institut for bioscience, Aarhus Universitet

kl. 13.30 – 15.00

Grænseoverskridende samarbejde

I oplægget til en ny vandløbslov snakkes der om helhedsplaner for vandløb på tværs af kommunegrænser. Der findes mange gode eksempler på dette. Der er også nye datainitiativer på vej i hele oplande. Måske er der også et samarbejde i grænselandet.

Koordinator Majbritt Kjeldahl Lassen, Gudenåkomitéens Sekretariat, Silkeborg Kommune

Seniorprojektleder Søren Gram, Fonden Teknologirådet

Chefkonsulent Else Marie Jakobsen, Hofor


Om Teknologirådets projekt

Udvikling og vidensamling i tværkommunalt samarbejde

Tværkommunalt samarbejde om klimatilpasning i ådale, hvor problemer med oversvømmelser går på tværs af kommunegrænserne men hvor tradition, lovgivning og økonomi står i vejen for en fælles og helhedsorienteret planlægning. Casen er Værebro Å på Sjælland, og de mange kommuner og forsyningsselskaber deltager i projektet, der afsluttes før jeres konference. Guidelines og anbefalinger kan diskuteres på sessionen.

Medvirkende