SPOR A – Grund- og drikkevand2019-03-28T15:41:22+01:00

SPOR A – Grund- og drikkevand

På grundvands- og drikkevandssessionerne vil vores overordnede fokus være på grundvandsredegørelser og de udfordringer vi oplever med eksempelvis pesticider i grundvandet.

Vi vil blandt andet beskæftige os med de grundvandsredegørelser, som kommunerne skal lave. Miljøstyrelsen vil fortælle om tankerne bag grundvandsredegørelserne, lige som vi skal opleve et eksempel på en kommune, som har erfaringer fra arbejdet med grundvandsredegørelsen. Herudover vil vi undersøge rækkevidden af §24 og 26a i Miljøbeskyttelsesloven. Hvilke muligheder for påbud og forbud giver disse to paragraffer reelt kommunerne?

På en fælles session med landbrugssporet vil Landbrugsstyrelsen redegøre for kravene om indretning af vaskepladser, mens fagkundskaben vil gøre os klogere på betydningen af pesticid-punktkilder i forhold til grundvandet.

På næste session skal vi høre om et pilotarbejde i et område vest for Odense. Her er der lavet en grundvandsmodel, der på sigt blandt andet kan anvendes af regionen til at prioritere oprydning af jordforureninger. VandCenter Syd og Odense kommune kan anvende modellen i det daglige arbejde med at forvalte grundvandsressourcen. Sidst på dag to vil vi besøge Vandcenter Syd for at høre om deres forskellige udfordringer med pesticidrester – og om deres erfaring med UV-baserede, hygiejniske barrierer og tanker om at blødgøre drikkevandet.

Fokuspunkter på grundvands- og drikkevandssessionerne:

  • Grundvandsredegørelse – hvorfor og hvordan?
  • Rækkevidden af Miljøbeskyttelseslovens § 24 og 26a.
  • Indretning af vaskepladser og betydningen af pesticid-punktkilder.
  • Grundvandsmodel som grundlag for prioritering af oprensning af forurenede grunde.
  • Udfordringer med pesticidrester, blødgøring og UV-baserede, hygiejniske barrierer.

Grundvand & drikkevand

Mandag d. 27. maj

kl. 13.30 -15.00

A. Grundvandsredegørelse i kommuneplanen

Grundvandsbeskyttelse og kommuneplanlægning set fra Miljøstyrelsens bord.

AC-fuldmægtig Helga Margrethe Elnegaard Ejskjær, Vandforsyning, Miljøstyrelsen

B. En grundvandsredegørelse fra en kommune

Sagsbehandler Rikke Virring Sørensen, Skanderborg Kommune

C. Rækkevidden af §24 og 26A

Advokat Mads Kobberø, Codexlaw.dk


Verdensmål: 6.3 ”Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.”

Verdensmål: 6.6 ”Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.”

A og B taler ind i arbejdet med at reducere risikoen for ny forurening af grundvandet og at minimere udslip af forurening. C handler om at forbyde eller begrænse brugen af pesticider, nitrat og andre forurenende stoffer i grundvandssårbare områder og dermed reducere forurening.

kl. 15.45 – 17.15

(sammen med Landbrugssporet)

På landbrugstilsyn er vaskepladserne fortsat et kontrolpunkt i flere kommuner. Landbrugsstyrelsen fører kontrol med vaskepladserne jf. vaskepladsbekendtgørelsen (består Miljøstyrelsen) – hvordan gør de det rent praktisk? Er der udfordringer med vaskepladser og håndtering af pesticider i forhold til grundvandet?

Indretning af vaskeplads og regler

Hvordan skal vaskepladser være indrettet jf. reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen. Hvordan udføres kontrollen med vaskepladser.

Kontrollører Carsten Terkildsen og Bernt Wendelboe, Landbrugsstyrelsen

Hvad lærer man på sprøjtecertifikat uddannelsen.

Underviser Jørgen Møllegård, Dalum Landbrugsskole

Hvad betyder pesticidpunktkilder for grundvandet?

Projektleder Søren Rygaard Lenschow, NIRAS


Verdensmål: 6.3 ”Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.”

Verdensmål: 6.6 ”Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.”

Tirsdag d. 28. maj

kl. 09.00 – 10.30

Fælles grundvand – Fælles ansvar

Geologisk model for Odense Vest

Ny viden om undergrundens opbygning.

Seniorrådgiver, geolog Peter Sandersen, GEUS 

Hydrologisk model for Odense Vest

Seniorrådgiver Jacob Kidmose, GEUS 

Grundvandsmodellering

Er pesticider virkelig et problem?

Seniorrådgiver Torben Sonnenborg, GEUS 


Verdensmål: 6.3 ”Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer, og ved at halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.”

Verdensmål: 6.6 ”Inden 2020 skal vandrelaterede økosystemer, herunder bjerge, skove, vådområder, floder, grundvandsbassiner og søer beskyttes og gendannes.”

kl. 11.00 – 15.00

EKSKURSION

Besøg på VandCenter Syd (ledet af Hans Peter Birk Hansen)

11.00 – Afgang fra Hotel Nyborg Strand

11.30 – Ankomst Elmelund Skov. Frokost i madpakkehuset eller omgivelser

(Vi medbringer madpakker fra Hotel Nyborg Strand).

Vi går ned til VandCenter Syds boringer og hører om grundvandsbeskyttelse og håndtering af pesticidforurening af råvand (primært DPC).

13.15 –  Afgang mod Dalum Vandværk

13.30 – Ankomst Dalum Vandværk.

To hold: 1) Blødgøring. 2) UV-belysning på ledningsnettet. Holdene bytter halvvejs.

14.30 – Afgang tilbage til Nyborg

15.00 – Ankomst Hotel Nyborg Strand

Medvirkende