SPOR I – Planlægning2019-05-24T11:58:14+02:00

Spor I – Planlægning

Byplanlægning kan ses som det klassiske begreb om at sætte rammer og retning for en udvikling, der inddrager og afvejer hensyn til alle dele af samfundslivet – funktionalitet, æstetik, sundhed, miljø, natur, kultur, økonomi mm. Både det der kan måles og vejes, og det der ikke kan. Planlægningstraditionen her i landet er at se afvejningen af forskellige, modstridende hensyn som et demokratisk anliggende, hvor offentligheden og de direkte berørte kan være med og sætte præg på resultatet. Planlægningen fastlægger rammerne om det gode liv og skaber muligheder, tryghed og velfærd.

Kilde: Teknik & Miljø, side 9, nr. 2, 2019 v. Lise Kongsgaard, afdelingsleder Teknisk Forvaltning, Byplanafdelingen, Rødovre Kommune.

Planlægning

Mandag d. 27. maj

kl. 13.30 – 15.00

(sammen med Affald & Ressourcer og Virksomheder)

På denne session rettes fokus på at reducere risici både for mennesker og det omgivende miljø ved ekstreme hændelser – det være sig vejrhændelser eller ulykker og herunder miljøuheld på virksomheder. Endvidere rettes fokus mod generel resiliens og bæredygtighed i den kommunale planlægning og indsats. Herunder med eksempler på, hvordan man kan bygge resilient uden at generere nye affaldsstrømme og samtidigt tilgodese behovet for nye og flere boliger i de store byer.

Udgangspunkt i følgende verdensmål:

Mål 9: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Mål 11: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige
Mål 12: Sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer
Mål 13: Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

National Strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer

Fokus på behovet for samarbejde mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder belyst med oversvømmelsessituationer.

Katastrofeforebyggelse (Disaster Risk Reduction) indgår som væsentlig parameter i verdensmålene.

Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen

Bæredygtigt byggeri og resilient byggeri

Bæredygtigt byggeri og byggeri der er resilient overfor klimaforandringer/katastrofer bliver højaktuelt i fremtiden. Der gives bud på hvordan man bygger resilient samt bringer cradle to cradle (C2C) ind i byggeriet. Måske vil vi i fremtiden ikke længere generere affald i forbindelse med bygningsnedrivninger. Der bliver givet nogle spændende bud på hvordan man kan løse nogle af de mange udfordringer vi står overfor, når der skal bygges nyt, der også kan indgå i kredsløbet, når det rives ned igen.

Managing partner Ditte Lysgaard Vind, Lendager Group

Byomdannelse og byfortætning

Erfaringer med byomdannelse og fortætning i by- og havneområder i relation til oversvømmelse, klima og risikovirksomheder.

Landinspektør Ole Gregor, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Spørgsmål fra salen

kl. 15.45 – 17.15

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige

Introduktion til session

Bæredygtighedsværktøj til lokalplaner, hvad kan det?

En fælles grafisk og metodemæssig tilgang til bæredygtig planlægning på tværs af kommuner. Et nyudviklet og forsimplet arbejdsværktøj i et samarbejde mellem Niras og kommunerne i Trekantområdet.

Byplanlægger Hjalte Emil Dragsbæk Juliussen, Fredericia Kommune og Byplanlægger Ramona Wolter Vilhelmsen, Fredericia Kommune

Bæredygtighedsværktøjet i digitale lokalplaner – overblik på tværs af Trekantsområdet

Digital plankonsulent Uffe Gross Nielsen, Niras

Resilient Vejle – Resiliente løsninger skaber fremtidens Vejle

Introduktion til begrebet resiliens og bynetværket 100 Resilient Cities. Hør mere om fællesnævneren for mange bæredygtige indsatser og projekter i Vejle.

Chief Resilience Officier Gitte Grove Poulsen, Vejle Kommune

Marina City, Kolding – konkrete virkemidler gør byer bæredygtige

Præsentation af Marina City-projektet: Hvor en grundig planlægningsproces kombineret med SMV/VVM, DGNB-bæredygtighedscertificering og cirkulær økonomi i byggeri og byudvikling, samt salgsvilkår, skal skabe en ny, bæredygtig bydel.

Projektchef Torben Gade, Marina City, Kolding Kommune

Diskussion/spørgsmål


Bæredygtighed indebærer også investeringer i offentlig transport, skabelsen af grønne offentlige rum og forbedring af byplanlægning og bystyring, på en måde, hvorpå der opnås både større deltagelse og inddragelse.

Bæredygtige byer og samfund er et af 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Tirsdag d. 28. maj

kl. 09.00 – 15.00

Bussen kører fra Nyborg Strand kl. 09.00 – god ide at komme i god tid. Vi satser på at være tilbage til afslutningen kl. 15.00.  Vi skal gå – og være meget ude – så husk påklædning efter vejret og gode sko. Der vil blive medbragt mad og drikkelse til dagsturen, der starter i Odense, hvor vi på en byvandring for fortalt om spændende byomdannelses-projekter:

Destination 1: Odense C – Thomas B Thriges Gade (9.45 -11.00)

Vi mødes med Ann-Britt Nørgaard, kommunikationsansvarlig ved ‘Fra Gade til BY’ i Odense Kommune, som vil fortælle og vise rundt.

Den firesporede Thomas B. Thriges Gade har siden 1960’erne skåret Odenses bymidte over i to dele. Nu bliver området forvandlet til et levende og aktivt, bilfrit byområde, med grønne byrum, boliger, erhverv, cykelsti, letbane og p-kælder i to etager i hele områdets udstrækning. Vi går en tur gennem området ser på den nye spændende bydel, der skyder op.

Nøgleord for områdets udvikling er Samarbejde og inddragelse. Et udvalg af foreninger og organisationer har været involveret. For blandt andet at sikre et fælles grundlag for udviklingen af området, som vil gavne alle parter fremadrettet.

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade omfatter et areal på 51.000 m2 og strækker sig 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1000-tallet

Projektområdet befinder sig i centrum af Odense med havnen 1 km mod nord og Odense å mod syd. Ådalens grønne parker ligger i direkte forbindelse med den sydlige del af projektområdet. Mod øst og vest ligger byens mest attraktive og velbesøgte byrum med gågader og kulturliv.

Hele byomdannelsen forventes færdig i 2021. Der bygges ca. 53.000 etagekvadratmeter fordelt på 3 kvar­terer med en samlet fordeling på ca. 65% boliger, ca. 25% erhverv og maksimum 10% detailhandel. Nedlæggelsen af en af byens mest trafikerede veje giver nogle udfordringer, der samtidig må løses.

Se mere HER: www.fragadetilby.dk

Destination 2: Byens Bro, City Campus og Nyt Nørrebro (11.00-12.00)

Vi går vi videre fra Thomas B. Thriges Gade / Østre Stationsvej og krydser jernbanens 15 spor via den nye ”Byens Bro” – der er for cyklister og gående.

Byens Bro har skabt en ny forbindelse mellem bymidten og nye boliger på havnen, men også et nyt City Campusområde og et nyt Nørrebro, som indeholder en grøn kile, nye uddannelsesinstitutioner, ungdoms- og kollegieboliger samt Storms Pakhus, et aktivitets- og street-food spisehus.  Vi ledes den rette vej af Gitte Lea Bendorf Jensen og Pia Damkjær Pedersen, der begge er planlæggere ved Odense Kommune. De også fortæller undervejs.

Se mere om Byens Bro HER: https://www.gottliebpaludan.com/da/project/byens-bro

Se mere om City Campus HER: https://www.odense.dk/borger/bolig/bydele/city-campus

Se mere om Storms Pakhus HER: https://stormspakhus.dk

Destination 3: Odense Havn (12.00 – 12.30)

Odense Havn har siden 2003 været under omdannelse til en levende bydel ved vandet med boliger, service/kontor og fritidsaktiviteter.

Der er i udviklingen fokus på havnens beliggenhed tæt på bymidte og natur, som potentialer for at skabe en attraktivt bydel. En tværgående kanal og promenade åbner området op og skaber forbindelse på tværs af havnen. Pia Damkjær Pedersen, Planlægger, Odense Kommune vil vise vej og fortælle om udviklingsprocessen.

Se mere HER: https://www.odense.dk/politik/politikker-og-visioner/byudviklingsplaner/planer-for-bydele/byomdannelsesplan-20-for-odense-havn

Vi udnytter tiden optimalt og spiser frokost i bussen, mens vi hviler benene og bliver transporteret til Naturområdet øst for Odense:

Destination 4: Tarup-Davinde området – Over sø og land (13.00 -14.30)

Et stort område med grusgrave, der er omdannet til naturperler tæt ved storbyen ved en transformationen af landskabet fra flade landbrugsarealer til kuperet sølandskaber med masser af frilufts-aktiviteter.

Vi går en tur i det kuperede sølandskab og undervejs fortælles John Juul Henriksen, Sekretariatsleder, Tarup-Davinde I/S om:

  • borgerinvolvering med aktiv involvering af borgerne (partnerskaber og skovhjælpere)
  • benyttelse og beskyttelse – den problematik, som altid er tilstede når der er fritidsaktiviteter i et naturområde
  • geder og strandtudser i samme fold – naturpleje og beskyttelse med sidegevinster
  • skolernes grejboks – hvordan arbejdes der med at øge mængden af skoleaktiviteter i et bynært naturområde

Se mere HER: www.oversoeogland.dk

Tarup-Davinde kan også findes på Facebook: www.facebook.com/oversoeoglanditarupdavinde


Medvirkende